Tiếng Anh

CHO NHÀ QUẢN LÝ

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, tiếng Anh dành cho nhà quản lý là một trong những phương tiện thực tiễn, lâu dài, bổ trợ việc giao tiếp hiệu quả với các đối tác, khách hàng nước ngoài và các nhà đầu tư.