ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

– Học viên mất gốc  hoặc chỉ nói được tiếng Anh bồi

– Nhu cầu cá nhân mong muốn học theo nhóm (2-5 người)

MỤC TIÊU:

–  Tự tin sử dụng tiếng Anh căn bản

–  Chuẩn phát âm giọng Anh-Mỹ

–  Sử dụng những cấu trúc câu thông dụng thông qua đa dạng tình huống giao tiếp để phục vụ nhu cầu cá nhân

NỘI CHUNG CHƯƠNG TRÌNH

– Chương trình được điều chỉnh theo ngành nghề, sản phẩm doanh nghiệp, vj trí, trình độ của từng học viên

– Thời gian: 3 tháng

– Số buổi học: được tư vấn, sắp lịch phù hợp với thời gian nhóm

– Học online hoặc offline theo nhu cầu