Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện cho trang web của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Mã Sky Horse

1. Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn của Trang web được viết trên trang web này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, www.englishforceo.vn có thể truy cập tại địa chỉ www.englishforceo.vn

Các Điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn không thể sử dụng Trang web nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn nào được đề ra dưới đây.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Khác với nội dung bạn sở hữu, theo các Điều khoản này, công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Mã Sky Horse và / hoặc người cấp phép của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Mã Sky Horse sở hữu tất cả các quyền và tài liệu sở hữu trí tuệ có trong Trang web này.

Bạn chỉ được cấp giấy phép giới hạn cho mục đích xem tài liệu có trên Trang web này.

3. Những hạn chế

Bạn bị hạn chế trong việc thực hiện các điều cụ thể sau đây:

  • Sao chép bất kỳ tài liệu trang web trong bất kỳ phương tiện truyền thông khác;
  • Bán, cấp phép và / hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu trang web nào;
  • Thực hiện công khai và / hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu trang web nào;
  • Sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào hoặc có thể gây tổn hại cho trang web này;
  • Sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào tác động đến người dùng truy cập vào trang web này;
  • Sử dụng Trang web này trái với luật pháp và quy định hiện hành hoặc dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây hại cho Trang web hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
  • Tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Trang web này;
  • Sử dụng trang web này để tham gia vào các hoạt động quảng cáo hoặc tiếp thị bất kỳ.

Một số khu vực của trang web này bị hạn chế truy cập bởi bạn và công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Mã Sky Horse có thể tiếp tục hạn chế quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có thể cung cấp cho trang web này đều được bảo mật bởi trang web cũng như chính bạn.

4. Nội dung của bạn

Trong các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn của Trang web này, “Nội dung của bạn” có nghĩa là bất kỳ bản thu âm, văn bản video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác bạn chọn để hiển thị trên trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của bạn, bạn cấp cho công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Mã Sky Horse một giấy phép không độc quyền, không thể hủy ngang, có thể cấp phép để sử dụng, tái tạo, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nó trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông.

Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba. Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Mã Sky Horse bảo lưu quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của bạn khỏi Trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

5. Quyền riêng tư 

Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập dữ liệu phân tích hoặc sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba để giúp chúng tôi đo lường lưu lượng truy cập và xu hướng sử dụng cho Dịch vụ. Các công cụ này thu thập thông tin được gửi bởi trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn, bao gồm các trang bạn truy cập và thông tin khác hỗ trợ chúng tôi trong việc cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin phân tích này ở dạng tổng hợp sao cho nó không thể bị thao túng một cách hợp lý để xác định bất kỳ người dùng cá nhân cụ thể nào.

Khi bạn truy cập Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie – một tệp văn bản nhỏ chứa một chuỗi các ký tự chữ và số – đến máy tính của bạn xác định duy nhất trình duyệt của bạn và cho phép chúng tôi giúp bạn đăng nhập nhanh hơn và tăng cường điều hướng qua trang web. đồng thời truyền đạt thông tin cho chúng tôi về cách bạn sử dụng Dịch vụ (ví dụ: các trang bạn xem, các liên kết bạn nhấp và các hành động khác bạn thực hiện trên Dịch vụ) và cho phép chúng tôi hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của bạn theo thời gian.

6. Quy tắc không đảm bảo

Trang web này được cung cấp “như là”, với tất cả các sai sót, và công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Mã Sky Horse không tuyên bố hay bảo đảm, dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web này hoặc các tài liệu có trên Trang web này. Ngoài ra, không có nội dung nào trên Trang web này sẽ được hiểu là nội dung tư vấn cho bạn.

7. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Mã Sky Horse cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của công ty, sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này cho dù trách nhiệm đó là theo hợp đồng. Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Mã Sky Horse bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

8. Quy định bồi thường

Bạn phải bồi thường đến mức tối đa công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Mã Sky Horse từ và chống lại bất kỳ và / hoặc tất cả các khoản nợ, chi phí, nhu cầu, nguyên nhân của hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này.

9. Hiệu lực điều khoản

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

10. Sự thay đổi các điều khoản

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Mã Sky Horse được phép sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào khi thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn sẽ phải xem xét các Điều khoản này một cách thường xuyên.

11. Điều khoản chỉ định

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Mã Sky Horse được phép chỉ định, chuyển nhượng và ký hợp đồng phụ quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không có bất kỳ thông báo nào. Tuy nhiên, bạn không được phép chỉ định, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và / hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này.

12. Toàn bộ thỏa thuận

Các điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Mã Sky Horse và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

13. Luật điều chỉnh & quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và bạn đệ trình lên cơ quan tài phán không độc quyền của nhà nước và tòa án ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để giải quyết mọi tranh chấp